مرکز نوآوری و شتابدهی برنا به همراه زیر مجموعه های خود، انواع خدمات نظام وظیفه اعم از پروژه کسر خدمت، پروژه جایگزین خدمت، امریه و … به نخبگان کشور ارائه می دهد. متقاضیان می توانند با تکمیل فرم زیر مراحل دریافت این خدمات را شروع کنند.